PRÁVO - doučovanie, konzultácie, semináre, cvičenia

morning, afternoon, evening, weekend

Yes

Yes

Yes

0917/877150
Dynamický tím kvalifikovaných odborníkov z rôznych oblastí práva poskytuje odborné konzultácie, doučovanie, praktické cvičenia, kolektívne semináre a prednášky, prípravu na postupové skúšky i štátnice, poradenstvo a pomoc pri príprave záverečnej práce (bakalárskej, magisterskej, rigoróznej).
Pracujeme podľa individuálnych potrieb a požiadaviek klienta, pričom našou prioritnou snahou je zasvätiť klienta do konkrétnej problematiky tak, aby jej skutočne porozumel. V prípade dlhodobejšej spolupráce a dostatku času na prípravu na skúšky, poskytujeme študentom okrem teoretickej prípravy i možnosť praktického získania vedomostí (napr. analýzou skutočných spisov, účasťou na súdnych pojednávaniach a pod.), v oblastiach pôsobnosti:
* civilné právo (OPH, OPP, rodinné, pracovné, exekučné, autorské)
* verejné právo (ústavné, správne, finančné, trestné - TPH, TPP vrátane priestupkového)
V prípade záujmu je možné získať u nás absolventskú prax.
Kontakt: exam.profession.quality@gmail.com, 0917/877150

Contact Mária Svarová