Podmienky používania služby

I. Vymedzenie pojmov

1. Služba Tutoriva (ďalej len služba) poskytuje vyhľadávanie, sprostredkovanie a zobrazovanie údajov o ponúkaných doučovaniach zadaných v systéme zaregistrovanými spoločnosťami.

2. Prevádzkovateľom služby Tutoriva je spoločnosť Dynaset s.r.o. (ďalej len Prevádzkovateľ), IČO 46417214, Kysucký Lieskovec 533, 023 34, ktorá vydáva tieto podmienky používania (ďalej len podmienky). Prevádzkovateľ môže v jednotlivých krajinách ako svoje zastúpenie používať služby tretích osôb.

3. Spoločnosťou sa rozumie právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ (zapísaná v príslušnom registri danej krajiny) alebo iná osoba oprávnená ponúkať služby alebo tovar na predaj podľa platnej legislatívy príslušnej krajiny, ktorá o prevádzkovateľom ponúkanú službu prejaví záujem a zaregistruje sa, čím je jej umožnené zobrazovať údaje v službe.

4. Používateľom sa rozumie konečný používateľ služieb poskytovaných prevádzkovateľom, pričom služby využíva prostredníctvom klientskej aplikácie prevádzkovateľa , ktorou je webová služba alebo aplikácia pre mobilné telefóny a tablety.

II. Registrovaná spoločnosť

1. Registrovaná spoločnosť musí pri registrácii uviesť pravdivé údaje v rozsahu vyžadovanom registračným formulárom. Registrácia sa považuje za úplnú po potvrdení emailovej adresy formou zaslaného unikátneho odkazu. Pokiaľ používateľ nie je spôsobilý na právne úkony, vykonáva registráciu v jeho mene jeho zákonný zástupca.

2. Spoločnosť registráciou dáva súhlas na uchovanie a spracovanie zadaných údajov bez časového obmedzenia a môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať podla bodu II./3. Používateľ zároveň vyjadruje súhlas s poskytnutím údajov spločnostiam zabezpečujúcich technické, ako i obchodné fungovanie služby.

3. Spoločnosť môže kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho účtu, pričom tento mu bude zrušený do jedného mesiaca od obdržania požiadavky o zrušenie. Prevádzkovateľ si však môže v systéme uchovať hash hodnoty používateľských údajov (odtlačky pôvodných údajov z ktorých nie je možné vytvoriť pôvodné údaje) za účelom potreby zachovania konzistencie dát, štatistického vyhodnocovania. Žiadosť o zrušenie účtu je potrebné zaslať na support@tutoriva.com, ktorá mu bude následne potvrdená. V prípade, že spoločnosť neobdrží odpoveď do 7 pracovných dní (prípadný problém s doručením emailu), je potrebné požiadať opätovne.

4. Prevádzkovateľ má právo zrušiť účet, obmedziť fungovanie systému z dôvodu podozrenia z porušenia týchto podmienok, prípadne z akéhokoľvek iného dôvodu, pričom tento dôvod nemusí vysvetlovať. Prevádzkovateľ si taktiež vyhradzuje právo odmietnuť registráciu spoločnosti bez udania dôvodu.

5. Registráciou spoločnosť súhlasí s prípadným zasielaním informácii o zľavových kampaniach formou emailu, pričom svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz v zaslanom emaile pre odhlásenie sa z odberu týchto informácií.

III. Práva a povinnosti

1. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že údaje uvedené v aplikácií nie su zadávané poskytovateľom a ten za ich obsah, aktuálnosť a pravdivosť nenesie žiadnu zodpovednosť.

2. Služba je poskytovaná „tak ako je“ vrátane všetkých prípadných chýb a nedostatkov. Používateľ taktiež berie na vedomie, že služba môže mať plánované alebo neplánované odstávky počas ktorých k nej nie je možné pristupovať, prípadne funkčnosť jednotlivých častí je obmedzená. Pre zabezpečenie fungovania služby je využitých množstvo softwérových a hardwérových komponentov prevádzkovateľa ako i tretích osôb, ktorých prípadne zlyhanie by mohlo zapríčiniť stratu údajov. V prípade chybných údajov zapríčinených chybou systému môže tieto prevádzkovateľ opraviť bez akéhokoľvek upozornenia zúčastnených strán.

3. Prevádzkovateľ, ako i tretie osoby zabezpečujúce fungovanie služby nie sú zodpovedné za akékoľvek škody ktoré by mohli nastať používaním služby, nesprávnymi informáciami, výpadkom alebo chybou v službe. Službu používateľ i spoločnosť využíva na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za kvalitu či za realizovanie platby sprostredkovanej služby.

4. Používateľ i spoločnosť nesmie využívať službu spôsobom, na ktorý nie je určená, získavať z nej údaje za účelom ďalšieho uchovávania alebo spracovania, nadmerne zaťažovať službu alebo akokoľvek ohrozovať jej fungovanie.

5. Používateľ i spoločnosť nesmie zadávať nepravdivé údaje, inzeráty, otázky a hodnotenia, ktoré by mohli byť v rozpore so zákonmi, urážlivé, vulgárne alebo ohrozovať dobré mravy.

6. Zadané inzeráty, hodnotenia a otázky sa stávajú súčasťou dát služby a prevádzkovateľovi je udelené právo ich ďalej neobmedzene používať.

7. Používateľ i spoločnosť používaním služby súhlasí s týmito podmienkami, súhlasí so spracovaním a uchovávaním všetkych poskytnutých informácií, jeho IP adresy, poskytnutých súradníc a zároveň dáva súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytnúť tieto údaje tretej osobe s výnimkou spoločností zabezpečujúcich technické zázemie služby. Služba môže pre zabezpečenie fungovania používať súbory cookies (textové informácie vytvorené daným serverom a posielané webovým prehliadačom serveru keď používateľ pristupuje na server). Cookies vytvorené službou môžu slúžiť pre uchovávanie používateľskej relácie, údajoch o nej, ako i užívateľského nastavenia. Služba taktiež môže ukladať nastavenia v klientskom zariadení (kľúč používateľa, posledná pozícia užívateľa, posledné vyhľadávacie kritéria, profilové nastavenia a preferencie zobrazovaných údajov), ktoré môžu byť použité v prípade jednotlivých požiadaviek na server. V prípade prístupu cez verejné alebo cudzie zariadenie je potrebné po ukončení používania vykonať odhlásenie zo služby a zavretie internetového prehliadača.

8. Používateľ i spoločnosť súhlasí, že všetky poskytnuté údaje s výnimkou osobných údajov sa stávajú majetkom prevádzkovateľa a dáva mu časovo, vecne a územne neobmedzený a neodvolateľný súhlas s ich nakladaním. V prípade, že sú poskytnuté údaje licenčne chránené a licencia nepovoluje ich neobmedzené šírenie, používateľ i spoločnosť ich poskytnutím prehlasuje, že má právo ich poskytnúť. Pokiaľ je potrebné, tak používateľ i spoločnosť musí uviesť zdroj údajov a požadované formulácie pri ich poskytovaní (v prípade obrázkov, priamo do obrázku).

9. Používateľ i spoločnosť nesmie šíriť žiaden obsah, ktorý je xenofóbny, rasistický, alebo nesie pornografický charakter, nesmie obsahovať sexvideá, sexuálny charakter či podtext, ktorý je zneužívajúci, hrubo znevažujúci, urážlivý alebo výhražný, alebo ktorý propaguje alebo podporuje rasizmus, sexizmus, nenávisť alebo fanatizmus. Rovnako nesmie šíriť klamlivý, vulgárny, obscénny alebo agresívny obsah - etnické, rasistické alebo náboženské hanobenie alebo hanlivé nadávky, obhajobu násilia, nenávisti alebo nezákonnej aktivity, zobrazovanie zneužívania detí, detskú pornografiu alebo sexuálne sugestívne pózy. Obsah nesmie propagovať vojnu, kruté alebo inak neľudské konanie, nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním. Nesmie propagovať užívanie omamných látok, alkoholu, jedov a prekurzorov, rovnako ani online gambling. Nesmie používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou.

10. Prevádzkovateľ služby má právo bez upozornenia zmazať, zablokovať, alebo inak zrušiť inzerát, pokiaľ daný inzerát nespĺňa kritéria prevádzkovateľom služby.

11. Prevádzkovateľ môže časom meniť tieto podmienky, pričom ich aktuálna verzia je zverejnená na stránke www.tutoriva.com. Používateľ služby sa vždy musí riadiť aktuálnou verziou podmienok. Oprava chýb sa nepovažuje za zmenu podmienok.

12. Prevádzkovateľ môže použiť všetky zadané údaje pre zobrazenie cielenej reklamy v klientskej aplikácii.

IV. Súhlas s podmienkami

Používateľ i spoločnosť používaním služby a/alebo registráciou súhlasí, že plne rozumie podmienkam, nemá pochybnosti a výhrady k žiadnemu z uvedených bodov, bezpodmienečne s nimi súhlasí a bude sa nimi riadiť.