Ekonomicko matematické metody, Rozhodovací analýza pro manažery, analýza dat z dotazníkových šetření

dopoledne, odpoledne

Ano

120

736421032
Provádím konzultace k předmětu Ekonomicko matematické metody (pobočka Slezské univerzity Karviná). Mám vypracovány univerzální programy pro řešení všech možných zadání na testech (lineární programování, vícekriteriální LP, dopravní úloha, přiřazovací problém, optimalizace portfolia Sharp i Markowitz).
Programy – makra v Excelu je možné mít na notebooku a používat je. Řešení spočívá v zadání dat, výpočty jsou prováděny automaticky. S konzultacemi souvisí i jiné studijní materiály či vzory testů z minulých let. Mohou spolupracovat na vypracování seminárky.

Provádím konzultace k předmětu Rozhodovací analýza pro manažery (vícekriteriální vyhodnocování variant, hlavně pobočka Slezské univerzity Karviná). Mám vypracovány univerzální programy pro RAM, které řeší: Skalarizaci ordinálních informací o kritériích a to metodou Fullerova trojúhelníku a Saatyho metodou z párových hodnocení. Skalarizaci a normalizaci ze zadané matice hodnocení variant, výpočet matic, výpočet pořadí a ohodnocení pořadí a metodou váženého součtu s výpočtem ohodnocení a pořadí (ze standardizované i normalizované matice). Pak pořadí a ohodnocení variant metodou vzdálenosti od ideální a bazální varianty s metrikou Euklida či Minkowského a i dominanci variant. S konzultacemi souvisí i poskytnuté jiné studijní materiály či vzory testů z minulých let. Mohou spolupracovat na vypracování seminárky k tomuto předmětu.

Vyhotovím statistickou analýzu dat z dotazníkových šetření, mohu spolupracovat na definici dílčích cílů, hypotéz a i tvorbě dotazníku v praktické části BP nebo DP.

Ing.
RNDr.

Kontaktovat Jiří Zeman