Učím VBA a SQL v Bratislave

dopoledne, odpoledne, večer

Ano

10

+421 902 22 33 49
Ahojte, som vyštudovaná učiteľka matematiky a fyziky na FMFI UK.
Mám 2 ročné skúsenosti s učením týchto predmetov v slovenčine a v angličtine.
8 rokov som pracovala v nadnárodnej spoločnosti, kde som kódila vo VBA a SQL.
Dnes učím MS Excel a VBA začiatočníkov, aj pokročilých, SQL a tvorbu databáz pre začiatočníkov.
Ako hobby učím francúzsky jazyk pre začiatočníkov a konverzácie pre mierne pokročilých. Keďže som pracovala vo francúzskej spoločnosti, používala som tento jazyk na dennej báze a prirástol mi k srdcu.
Uprednostňujem individuálne hodiny, prípadne hodiny v malých skupinách.
Či už ste abslovent, alebo zamestnaný, či už chcete zmeniť zameranie, alebo sa naučiť nové techniky vo Vašej terajšej práci. Či už potrebujete pomôcť pri návrate do práce po materskej.
Pozrite si aj môj web:
https://kodis.sk/
Teším sa na Vás!

Hello, I studied to be the mathematics and physics teacher at FMFI UK in Bratislava.
I have 2 years of experience with teaching in Slovak and in English language.
I worked 8 years in an international company, where I was coding in VBA and SQL.
Today I teach MS Excel and VBA for beginners and advanced users and SQL and databases basics.
As a hobby I teach French language for beginners and conversational French on the intermediate level. As I was working in a French company, I was using this language on a daily basis and like it a lot.
I prefer individual lessons and lessons in small groups.
Are you a fresh graduate, or employee, would you like to change your type of work, or just gain a new knowledge set for your current role? Do you need help to get back to work after your maternity leave?
Check also my web page:
https://kodis.sk/
(english version coming soon) :-)
Looking forward to teach you!

Učiteľstvo matematika-fyzika na FMFI UK
SQL v Gopas
Francúzsky jazyk vo Francúzskom inštitúte v Bratislave

Kontaktovat Veronika Hospodárová